tel.32/730-22-45

Regulamin stron NS24, NS48, Sklep

1 . Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

NS24/48

Właściciel stron ns24.net, ns24.biz, ns24.co, ns24.com.pl,ns48.pl firma prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Net System J.Guzek z siedzibą w Katowicach 40-145, ul. Mieczysława Karłowicza 11/5

Użytkownik
Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto , złożył stosowne zamówienie drogą telefoniczną gdzie akceptowanie niniejszego regulaminu zostało potwierdzone opłatą za zamówione usługi i tym samym uzyskał on dostęp do świadczonych usług przez firmę Net System J.Guzek.

Konto
Prowadzone dla Użytkownika przez Net System J.Guzek pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach NS24/48.

Rejestracja
Procedura zakładania Konta.

Regulamin
Niniejszy Regulamin NS24/48

2. Warunki korzystania

2.1 Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez NS24/48 musi opłacić abonament.

2.2 Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

2.3 Net System J.Guzek zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez NS24/48 w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Net System J.Guzek może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Użytkownika od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasła Użytkownik natychmiast odzyska dostęp do Konta.

2.4 Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.5 Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji lub opłaty zamówienia jako Faktura Pro Forma lub dokumentacja przesłana zostanie za pośrednictwem Poczty Polskiej jako przesyłka priorytetowa-pobraniowa. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji oraz wniesieniu opłaty abonamentowej lub dokonania opłaty u listonosza przy odbiorze dokumentacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Net System J.Guzek, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach serwisu NS24/48, na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Opłaty i prowizje

3.1 Opłaty i prowizje są naliczane na bieżąco i przedstawiane Użytkownikowi do zapłaty przed uruchomieniem usługi.

3.2 Użytkownikom Kont Firmowych wystawiane są faktury VAT. Użytkownikom Kont Zwykłych faktury VAT wystawiane są wyłącznie na ich żądanie.

3.3 Faktury wystawiane są w oparciu o dane Użytkownika podane przy Rejestracji.

3.4 Opłata abonamentowa to opłata roczna.

3.4.1 Opłata abonamentowa wynosi 99 zł brutto i jest opłatą roczną za utrzymanie strony na serwerach NS24/48. W skład opłaty abonamentowej wchodzi utrzymanie strony WWW na serwerach, utrzymanie wykupionej domeny na serwerach NS24/48, pomoc techniczna, modyfikacje.

3.4.2 Opłata abonamentowa dla użytkowników którzy wykupili dodatkowe usługi tj. powiększenie powierzchni dyskowej, dodatkowe skrzynki e-mail, dodatkowy transfer miesięczny są wyliczane indywidualnie. Użytkownik jest informowany o opłacie rocznej w trakcie składania zamówienia indywidualnego pakietu hostingowego na serwerach NS24/48.

4. Inne obowiązki Użytkowników

4.1 Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach NS24/48 powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

4.2 Net System J.Guzek nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane treści, które naruszają obowiązujące normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe, zawierają treści pornograficzne lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich.

4.3 Użytkownik ma obowiązek przestrzegania praw autorskich dotyczących materiałów umieszczanych na wykupionych strona na NS24/48.

4.4 Zabrania się na serwerach NS24/48 umieszczania stron, które są jedynie przekierowaniem na inne witryny w Internecie lub ich przeznaczeniem jest pozycjonowanie witryn, które powodują naruszenie prawa polskiego i międzynarodowego.

4.5 Zabrania się rozsyłania (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) spamu reklamującego serwisy internetowe działające na serwerach NS248/48 lub w jakikolwiek sposób odwołującego się do zasobów zapisanych na serwerach NS248/48 - w tym nie rozsyłania spamu o którym mowa powyżej z wykorzystaniem infrastruktury osób trzecich.

4.6 Zabrania się m.in. umieszczania na serwerach:

a) pornografii, erotyki w jakiejkolwiek postaci;

b) nielegalnych materiałów audio/video

c) nielegalnego oprogramowania;

d) materiałów satanistycznych, obraźliwych itp. oraz odnośników do stron i plików o w/w tematyce.

W przypadku stwierdzenia któregokolwiek z powyższych nadużyć konta użytkownika mogą zostać zablokowane lub skasowane bez ostrzeżenia, włącznie z utratą wpłaty abonamentowej.

4.7 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór miejsca i bezpieczeństwo przechowania hasła zabezpieczającego konto Abonenta.

4.8 Użytkownik, który ma hasło zabezpieczające przyjmuje do wiadomości, że każdy kto uzyskuje dostęp do jego hasła, może bez upoważnienia uzyskać dostęp do jego danych i informacji zgromadzonych na jego koncie.

4.9 Użytkownik jest zobligowany do informowania NS24/48 o znanych mu przypadkach nadużycia względem serwera.

5. Rozwiązywanie umowy

5.1 Użytkownik może w dowolnym momencie rozwiązać umowę z Net System J.Guzek (dotyczącą określonego Konta) poprzez wysłania formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Z uwzględnieniem warunku określonego w art. 5.4., umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

5.2 Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Net System J.Guzek za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wymienionymi w art. 5.1

5.3 Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Net System J.Guzek, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w serwisie NS24/48 bez uprzedniej zgody Net System J.Guzek.

5.4 Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz.U. z dnia 31 marca 2000 roku), klient ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu.

5.4.1 Zwrotowi nie podlegają towary, które są uszkodzone mechanicznie, nagrania video i audio, oprogramowanie komputerowe zapisane na nośnikach, jeśli zostało naruszone oryginalne opakowane, produkt lub usługa, jeżeli została ona wykonana według indywidualnego zamówienia Klienta, materiały eksploatacyjne i nośniki oraz produkty, które są niekompletne i posiadają zniszczone opakowanie.

5.5 Net System J.Guzek zastrzega sobie prawa do natychmiastowego usunięcia konta, gdy użytkownik łamie prawo obowiązuje w Polsce.

6. Reklamacje

6.1 Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Net System J.Guzek lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.2 Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w NS24/48 (login) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

6.3 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Net System J.Guzek zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

6.4 Net System J.Guzek rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Net System J.Guzek może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od wystąpienia przyczyn reklamacji.

6.5 Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Net System J.Guzek może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

7. Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Net System J.Guzek, której przedmiotem są usługi świadczone przez Net System J.Guzek w ramach serwisu NS24/48 na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Net System J.Guzek w ramach NS24/48 będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

8. Ochrona danych osobowych

8.1 Net System J.Guzek pod żadnym warunkiem nie prowadzi sprzedaży ani danych, ani list swoich użytkowników.

8.2 Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie dotyczących go danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych związanych z ofertami funkcjonującymi w NS24/48. Oświadcza też, iż został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania. Dane dotyczące Użytkowników służą określeniu ich preferencji w zakresie potrzeb, zainteresowań (z wyłączeniem danych określonych w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych).

8.3 Użytkownik przekazuje dobrowolnie Net System J.Guzek dane oraz przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

9. Świadczenie usług drogą elektroniczną

9.1 Użytkownik, w związku ze świadczeniem przez Net System J.Guzek usług drogą elektroniczną, przez udostępnienie Net System J.Guzek identyfikującego go adresu poczty e-mail, wyraża zgodę na przesyłanie przez Net System J.Guzek, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

9.2 Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Net System J.Guzek.

9.3 Net System J.Guzek rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od dnia jej przesłania przez Użytkownika.

9.4 Po rozpatrzeniu reklamacji Net System J.Guzek wysyła Użytkownikowi, na podany przez niego adres poczty elektronicznej, informację o wyniku przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

9.5 Użytkownik przez udostępnienie adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez Net System J.Guzek informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy, o której mowa w pkt. 10.1, w odpowiedzi na złożoną przez Użytkownika reklamację.

10. Świadczenie usług przez NS24/48

10.1 Administrator świadczy usługi nieprzerwanie z wyjątkiem przerw technicznych, niezbędnych do poprawnego funkcjonowania serwera Administratora. Na przerwy techniczne składają się okresy związane z konserwacją, naprawami oraz testowaniem sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego.

10.2 W przypadku wykorzystania przez Abonenta usługi niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Net System J.Guzek ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.

10.3 Abonent w ramach wykupionych usług na serwerach NS24/48 tj. Strona Firmowa NS24, NS48 oraz Sklep NS ma możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy technicznej w całym okresie świadczenia usług na serwerach NS24/48.

10.4 Abonent w okresie korzystania z usług na serwerach NS24/48, ma możliwość z korzystania bezpłatnego uzupełnienia strony WWW, modyfikacji grafik oraz szablonów stron WWW przez nasz dział techniczny poprzez kontakt mailowy podany w dokumentacji otrzymanej pocztą.

 

 

 

Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności..

  Akceptujesz pliki cookies tej strony?
EU Cookie Directive Module Information